Podmienky stavebnej pripravenosti

 1. Čistý, rovný, hladký, súdržný podklad bez trhlín, prasklín a špár, zbavený látok obmedzujúcich priľnavosť.
 2. Vlhkosť vrstiev podlahy max. 2,0% CM merania pre cementový poter, 0,5% pre anhydritový poter.
 3. Teplota pri pokladaní materiálov v miestnosti min 17 C, relatívna vlhkosť vzduchu menej ako 60 %.
 4. Ukončenie akýchkoľvek inštalačných prác – sanita, kúrenie, elektroinštalácie.
 5. Prívod elektrickej energie 220V/zásuvky/ do vzdialenosti max. 10m od miesta montáže, umelé osvetlenie.
 6. Prívod vody (v prípade montážde samonivelizačne stierky).
 7. Uzamykateľný sklad materiálu v prípade, že bude potrebné materiál uskladniť na stavbe.

 

1.    ČISTÝ, ROVNÝ, HLADKÝ, SÚDRŽNÝ PODKLAD BEZ TRHLÍN, PRASKLÍN A ŠPÁR, ZBAVENÝ LÁTOK OBMEDZUJÚCICH PRIĽNAVOSŤ  

Dokonalá a precízna príprava podkladu je základom dobre fungujúcej podlahovej konštrukcie. Aj keď konečný užívateľ viac ocení vlastnosti a dojem z vrchnej podlahovej krytiny, to podstatné sa skrýva pod ňou. 

Prípadné trhliny a zmrašťovacie škáry v potere musia byť pred položením podlahoviny uzavreté. Zatiaľ čo zmrašťovacie škáry sú do poteru narezávané úmyselne, v prípade trhlín sa jedná o poškodenie, ktoré môže mať rôzne príčiny. V obidvoch prípadoch musia byť kraje poterových dosiek v mieste prerušenia „vzájomne zošité“, aby sa zabránilo ich neskoršiemu prekresleniu, prípadne deštrukcií podlahoviny. 

Často riešenou otázkou je nutnosť použitia samonivelizačnej stierky. Otázka sa zužuje väčšinou len na riešenie rovinnosti podkladu, čo však nie je vždy ten hlavný dôvod, pre ktorý je samonivelizačná stierka navrhovaná ako súčasť podlahovej skladby. Nutným predpokladom kladenia samonivelizačných stierok je, aby sa nanášaná hmota pevne spojila s podkladom, nepraskala a bola dostatočne odolná proti tlaku. V prípade ideálnych podmienok bežne dostupné hmoty vyzrievajú pri hrúbkach max. 5 mm do 24-48 hodín, túto dobu však výrazne ovplyvňujú také faktory, ako sú nízka teplota, vysoká vlhkosť vzduchu a väčšie hrúbky vrstiev.

Správne navrhnutá stierka zabezpečí: 

 • rovinnosť podkladu - najvyššie nároky na rovinnosť sú u mäkkých krytín, ktoré majú tendenciu preniesť na povrch všetky nedostatky podkladovej vrstvy, čo má za následok nevyhovujúcu optiku dokončenej podlahy
 • hladkosť podkladu - čím sa znižuje spotreba lepidiel
 • optimálnu rovnomernú nasiakavosť podkladu - čím sa zabezpečí kvalitnejšia aplikácia disperzných lepidiel
 • zvýšenie pevnosti podkladu podľa definovaných požiadaviek
 • zneprašnenie podkladu - dôležité hlavne pri kladení kobercov, kde väčšinou nie je na rozdiel od mäkkých krytín dokonalá rovinnosť tým hlavným kritériom použitia stierok

 

Po vytvrdnutí odporúčame vždy stierku prebrúsiť tanierovou brúskou s kotúčom o zrnitosti 40, čím dosiahneme odstránenie možných drobných nerovností (hrudky z použitej stierky, prachové častice prípadne čiastočky napadané do čerstvej stierkovej hmoty zo stien a stropu), ktoré vedia pokaziť konečný estetický dojem, hlavne pri pokládke PVC krytín a linolea. 

Pri hrúbkach nad 5 mm je vhodné použiť obvodové dilatačné pásky pri stenách, stĺpoch a v miestach predpokladaných koncentrácií napätia.

!!! UPOZORNENIE: Akákoľvek odchýlka od uvedených parametrov má vždy za následok podstatné skrátenie životnosti položenej podlahoviny.


2.   VLHKOSŤ VRSTIEV PODLAHY MAX. 2,0% CM MERANIA PRE CEMENTOVÝ POTER, 0,5% PRE ANHYDRITOVÝ POTER

Zásadný význam (veľmi často realizátorom aj investorom podceňovaný) má vlhkosť podkladu. Zvýšená vlhkosť v podklade má za následok v prvom rade nedostatočné spojenie s následnými podlahovými vrstvami, neskôr sa prejavuje napríklad tvorbou vzduchových bublín, deformáciou podlahových krytín, tvorbou plesní alebo zatuchnutím (hlavne v prípade textilných krytín) a podobne. Z tohto dôvodu je nutné pred pokládkou vlhkosť zmerať a s výsledkami oboznámiť stranu investora alebo vyššieho dodávateľa.

Najčastejšie používané metódy merania vlhkosti:

 • gravimetrická analýza
 • karbidová metóda
 • meranie pomocou rôznych príložných vlhkomerov, založených hlavne na meraní elektrickej vodivosti

 

Gravimetrická analýza - je skúškou najpresnejšou. Je založená na vážení hmotnosti odobratej vzorky z podkladu, ktorá sa porovnáva s hmotnosťou po sušení pri 105° C. Stanoví sa tak množstvo fyzikálne viazanej vody, ktoré sa udáva v tzv. hmotnostných percentách. Pre podlahára na stavbe však táto metoda nie je dosť pohotová. Preto sa najčastejšie používa karbidová metóda zisťovania zvyškovej vlhkosti pomocou CM prístroja. 

 Najčastejšie uvádzaný hraničný objem vlhkosti v podklade:

 • cementový poter 2,0 CM%
 • vykurovaný cementový poter 1,8 CM%
 • anhydritový poter 0,5 CM%
 • vykurovaný anhydritový poter 0,3 CM%

 

Dlhá čakacia doba z dôvodu vlhkého podkladu a s tým spojené zvýšené náklady sú veľkým problémom, zvlášť pri termínovaných stavbách. Samozrejme že aj tento problém má riešenie a tým je dvojzložková epoxidová uzatváracia penetrácia, ktorou je možné previesť nielen penetrovanie a spevnenie podkladu, ale hlavne uzavrieť veľmi vysokú vlhkosť v cementových podkladoch. Prevedením dvoch náterov je možné spoľahlivo uzavrieť veľmi vysoký obsah vlhkosti v betónových podlahách, alebo cementových poteroch. Kaluže a stojacu vodu je potrebné pred aplikovaním náteru kompletne odstrániť. Optimálne pripojenie ďalšej vrstvy – napr. samorozlievacej stierkovacej hmoty dosiahneme celoplošným presypaním poslednej vrstvy kremičitým pieskom. 

!!! UPOZORNENIE:  Zvýšená vlhkosť v podkladoch citlivých na vlhkosť, napr. v kalciumsulfátových alebo magnéziových poteroch, drevených podlahách a pod. nesmie byť uzatvorená.

 

3.   TEPLOTA PRI MONTÁŽI MAERIÁLOV V MIESTNOSTI MIN. 17°C, RELATÍVNA VLHKOSŤ VZDUCHU MENEJ AKO 60 %

Inštalácia v súlade s profesijnými pravidlami predpokládá minimálnu teplotu miestnosti +17 °C. Avšak počas inštalácie nie je dôležitá len teplota okolia, ale rovnako aj teplota podkladu. Teplota podkladu by mala dosahovať  min. +15 °C, v prípade podlahového kúrenia sa musí teplota podlahy pohybovať v rozmedzí +18 °C a +22 °C. Relatívna vlhkosť by nemela prekročiť 60 % (ideálne 40 % až 60 %). Tieto klimatické podmienky by maly býť udržiavané 3 dni pred zahájením prípravných prác a min. 7 dní po dokončení. 

!!! UPOZORNENIE:  Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú dobu montáže, tuhnutia a schnutia a môžu spôsobiť nedostatočné priľnutie podlahovej krytiny a jej následné oddelenie od podkladu.Potrebujete pomoc? Kontaktujte nás.